With global population projected to hit 10 billion by 2050, significant shifts in the world's food system is needed if we are to stay within the planetary boundaries. Without concerted action, the environmental impacts of the food system could increase by 50-90% by 2050 as a result of population growth and the rise of diets high in fats, sugars and meat. Photo: Pixabay

Bildtext får vara max två rader text. Hela texten ska högerjusteras om den bara ska innehålla fotobyline! Photo: B. Christensen/Azote

Standfirst

Feeding 10 billion people by 2050 within planetary limits may be achievable

But it requires a global shift towards healthy and more plant-based diets, halving food loss and waste, say researchers

Story highlights

  • The study is the first to quantify how food production and consumption affects the planetary boundaries
  • Without concerted action, the environmental impacts of the food system could increase by 50-90% by 2050
  • Several good initiatives are already implemented in some parts of the world, but will need strong global co-ordination and rapid upscale to make their effects felt

(Svensk sammanfattning av artikeln finns längst ner på sidan).

A global shift towards healthy and more plant-based diets, halving food loss and waste, and improving farming practices and technologies are required to feed 10 billion people sustainably by 2050, a new study finds.

Adopting these options reduces the risk of crossing global environmental limits related to climate change, the use of agricultural land, the extraction of freshwater resources, and the pollution of ecosystems through overapplication of fertilizers, according to the researchers.

The study, published in the journal Nature, is the first to quantify how food production and consumption affects the planetary boundaries that describe a safe operating space for humanity beyond which Earth’s vital systems could become unstable.

No single solution is enough to avoid transgressing planetary boundaries. But when they are implemented together, our research indicates it may be possible to feed the growing population sustainably.

Dr Marco Springmann, Oxford Martin Programme on the Future of Food and the Nuffield Department of Population Health at the University of Oxford, lead author

Options to keep food system within limits

Sprimgmann argues that without concerted action, the environmental impacts of the food system could increase by 50-90% by 2050 as a result of population growth and the rise of diets high in fats, sugars and meat.

In that case, all planetary boundaries related to food production would be surpassed, some of them by more than twofold. The study, funded by EAT as part of the EAT-Lancet Commission for Food, Planet and Health and by Wellcome’s “Our Planet, Our Health” partnership on Livestock Environment and People, combined detailed environmental accounts with a model of the global food system that tracks the production and consumption of food across the world.

With this model, the researchers analysed several options that could keep the food system within environmental limits.

They found:

  • Climate change cannot be sufficiently mitigated without dietary changes towards more plant-based diets. Adopting more plant-based “flexitarian” diets globally could reduce greenhouse gas emissions from the food system by more than half, and also reduce other environmental impacts, such as fertilizer application and the use of cropland and freshwater, by a tenth to a quarter.
  • In addition to dietary changes, improving management practices and technologies in agriculture is required to limit pressures on agricultural land, freshwater extraction, and fertilizer use. Increasing agricultural yields from existing cropland, balancing application and recycling of fertilizers, and improving water management, could, along with other measures, reduce those impacts by around half.
  • Finally, halving food loss and waste is needed for keeping the food system within environmental limits. Halving food loss and waste could, if globally achieved, reduce environmental impacts by up to a sixth (16%).

Right investments and tackling food loss

"Many of the solutions we analysed are being implemented in some parts of the world, but it will need strong global co-ordination and rapid upscale to make their effects felt,” says Springmann.

“Improving farming technologies and management practices will require increasing investment in public infrastructure, the right incentive schemes for farmers, including support mechanisms to adopt best available practices, and better regulation, for example of fertilizer use and water quality,” says Line Gordon, executive director of the Stockholm Resilience Centre and an author on the report.

Fabrice de Clerck, director of science at EAT says, “Tackling food loss and waste will require measures across the entire food chain, from storage, and transport, over food packaging and labelling to changes in legislation and business behaviour that promote zero-waste supply chains.”

“When it comes to diets, comprehensive policy and business approaches are essential to make dietary changes towards healthy and more plant-based diets possible and attractive for a large number of people. Important aspects include school and workplace programmes, economic incentives and labelling, and aligning national dietary guidelines with the current scientific evidence on healthy eating and the environmental impacts of our diet,” adds Springmann.

Svensk sammanfattning

Möjligt att producera mat till 10 miljarder inom planetens gränser till år 2050

En omfattande omställning till mer hälsosam kost och bättre produktionsmetoder behövs för att livsmedelssystemet skall hållas inom planetens gränser

Ett omfattande och globalt skifte mot hälsosam och mestadels växtbaserad kost, en halvering av matsvinn, och radikalt förbättrade jordbruksmetoder krävs för ett hållbart livsmedelssystem, som på ett hälsosamt sätt kan föda 10 miljarder människor år 2050. Detta visar en ny studie, publicerad i tidskriften Nature den 10 oktober. Studien är den första som kvantifierar hur stor omställningen av livsmedelsproduktion och konsumtion behöver vara för att miljöpåverkan från mat skall kunna hållas inom planetens säkra gränser.

"Studien visar tydligt på att ingen lösning ensam är tillräcklig för att undvika att passera planetens gränser. Men om lösningarna implementeras tillsammans kan vi producera tillräckligt med mat för att föda en växande befolkning ett hållbart och hälsosamt sätt", säger Dr Marco Springmann (från Oxford Martin-School och Nuffield Department of Population Health vid Oxford University), som ledde studien.

"Om vi fortsätter som idag, utan åtgärder fann vi att livsmedelssystemets miljöpåverkan kan öka med 50-90% till år 2050 till följd av befolkningstillväxt och förbättrad ekonomi som hänger ihop med en mer resursineffektiv kosthållning såsom ökad konsumtion generellt, ökat matsvinn inom hushållen, och ökad köttkonsumtion. Redan idag har vi överskridit vissa av planetens gränser, och med denna ökning kommer vissa gränser passeras dubbelt upp."

När planetens gränser passeras, riskerar vi att hamna i ett mer instabilt klimat på jorden, vilken kan få dramatiska konsekvenser för samhällsutveckling och människans framtid på jorden.

Studien, finansierad av EAT (som en del av EAT-Lancet-kommissionen för mat, hållbarhet och hälsa) och av Wellcome Trusts "Our Planet, Our Health" - program om boskap, miljö och människor, kombinerade detaljerade analyser av miljöpåverkan av livsmedelsgrupper med en modell över det globala livsmedelssystemet, vilken länkar produktion och konsumtion av mat över hela världen. Med denna modell fann forskarna att:

• Konsumtionsförändring mot mer växtbaserade kostmönster behövs för att klara av att nå klimatmålet uppsatt i Paris, och hålla oss inom planetens klimatgräns. Mer växtbaserad "flexitarisk" kosthållning globalt kan minska utsläppen av växthusgaser med mer än hälften och även minska annan negativ miljöpåverkan, som utsläpp av kväve och fosfor, minska användning av jordbruksmark och reducera färskvattenbehovet med mellan 10-25%.
• Bättre metoder för att producera mat (jordbruk, vattenbruk och fiske) behövs för att begränsa trycket på jordbruksmark samt minska färskvattenanvändning och näringsläckage. Ökad avkastning från åkrar, främst i områden med relativt låga skördar, mer resurseffektiva metoder, och en bättre balans mellan näringstillförsel och näringsuttag kan halvera påverkan på biodiversitet, markanvändningsförändringar, näringsflöden (kväve och fosfor) och vattenresurser.
• Slutligen krävs att mindre mat slängs inom hela livsmedelssystemet, en halvering av matsvinnet globalt kan minska miljöpåverkan med upp till 16%.

"Många av de lösningar vi analyserade genomförs redan i vissa delar av världen, men det kommer att behöva stark global samordning och snabb uppskalning för att klara detta”, säger Springmann.

"När det gäller förbättrad jordbruksteknik så kommer det att kräva ökad investering i forskning och infrastruktur, bättre styrmedel och stöd till lantbrukare för att skapa incitament för att ta upp bästa tillgängliga metoder ", säger Line Gordon, chef för Stockholms Resilience Centre och en av studiens författare. "När det gäller kosthållning är det viktigt att göra hälsosamma och mer växtbaserade dieter både möjliga och attraktiva för ett stort antal människor och se hur normer kan förändras”, fortsätter hon.

”Då går det inte att enbart fokusera på enskilda konsumenters val, utan även se till vad beslutsfattare och näringsliv kan åstadkomma. Skola och offentlig sektor är viktiga, liksom att se över ekonomiska incitament, märkning av livsmedel, och anpassning av nationella kostråd till mer hållbara kostmönster", tillägger Springmann.

”Sverige ligger långt fram när det gäller kostråd som bygger på både hållbar och näringsriktig kosthållning. Men studien visar att även dessa behöver förbättras på hållbarhetssidan, säger Gordon. Till exempel rekommenderar livsmedelsverket idag max 500 gram rött kött i veckan. Den flexitariska kosten vi analyserat innehåller endast totalt 300 gram kött i veckan.”

”Fisk och skaldjur har också en viktig roll att spela givet ett, i relation till andra animalieprodukter, relativt litet miljömässigt fotavtryck och positiva hälsoeffekter” säger Malin Jonell, forskare vid Stockholm Resilience Centre och en av studiens författare

”Det finns en rik mångfald av akvatiska arter som antingen fiskas eller odlas och just odling, både i hav och på land, kan komma att spela en allt större roll i framtiden” säger Max Troell, en av forskarna i studien och verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi. Samtidigt betonar han att ”Det finns ett behov att öka upplösningen av modeller så att de bättre kan inkludera skillnader mellan olika sjömatsprodukter avseende hur de på olika sätt bidrar till hälsa och miljöpåverkan.”

Published: 2018-10-10

Latest news