Bildtext får vara max två rader text. Hela texten ska högerjusteras om den bara ska innehålla fotobyline! Photo: B. Christensen/Azote

BIODIVERSITY

With the right action, reversing biodiversity loss still remains possible

The latest WWF Living Planet Report warns about the continued trend of environmental destruction. A study published simultaneously in Nature shows it is possible to reverse the losses of life on land by 2050. Photo: J. Clemente-Alloza/Unsplash

Story highlights

  • Latest WWF Living Planet Report warns about continued trend of environmental destruction
  • An analysis in Nature sheds light on what pathways to reverse negative biodiversity trends might entail
  • It is possible to 'bend the curve' to improve the overall health of nature by 2050

Stockholm Resilience Centre contributes to WWF’s landmark Living Planet Report and associated new analysis to “bend the curve” of biodiversity loss

The latest WWF Living Planet Report warns about the continued worldwide trend of environmental destruction and presents new analysis that helps to imagine different pathways for people and nature.

Centre researcher Sarah Cornell says, “The 2020 Living Planet Report shows that people’s activities are continuing to undermine the resilience of our biosphere. Wildlife populations worldwide have seen a two-thirds decline on average since 1970. In a warming world, we can expect that the impacts of such large biodiversity losses will become more severe and less predictable.”

Cornell also contributed to an academic study published simultaneously in the journal Nature using multiple models to explore biodiversity targets to reverse global biodiversity trends by 2050.

Possible to reverse losses

The study, led by the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Vienna, is incorporated into the Living Planet Report.

The analysis is an unprecedented effort to account for the large uncertainties involved in modeling the future of biodiversity, and sheds light on what integrated pathways to reverse negative biodiversity trends might entail.

Our analysis shows that it is possible to not just halt but reverse the losses of life on land by 2050, but only if we act on an unprecedented scale now.

Sarah Cornell, co-author

Another co-author of the Nature academic paper, Deon Nel, CEO of the Global Resilience Partnership highlights that the Covid19 pandemic has been a wake-up call to the risks of how humans interact with ecosystems:

“Covid-19 has exposed how the continued destruction of nature increases the systemic risks associated with zoonotic diseases. But our work shows that it is possible to 'bend the curve' to improve the overall health and extent of nature at a global level by 2050, even with the needs of a growing and more affluent human population.”

Action needed in two key areas

Using global models and newly developed scenarios, the study provides information on pathways that could achieve the 2050 vision of the UN Convention on Biological Diversity – “Living in harmony with nature”.

For global trends of terrestrial biodiversity to stop declining and start recovering by 2050 or earlier, the researchers say that action is needed in two key areas:

  • Bold and rapid efforts for nature conservation and restoration: in tandem with a shift to land-use planning that balances production and conservation objectives on all managed land. Without such efforts, declines in biodiversity wiill only be slowed down rather than halted and any potential recovery would be delayed.

  • Food system transformation: more ambitious conservation efforts could come into conflict with the future provision of food, so additional social measures are needed to address global pressures on the food system. Efforts to bend the curve of global terrestrial biodiversity include reduced food waste, diets that have a lower environmental impact, and further sustainable intensification and trade.

Nel warns that their analysis shows, “Traditional nature conservation efforts will not halt further losses on their own. The more urgent and ambitious the efforts on sustainable production and consumption, the sooner we will be able to 'bend the curve' and reduce risks to humanity."

Cornell agrees: “This is why finding better ways to understand and new ways to model these interconnected planetary challenges is so important. Then we can work with communities, governments and businesses to tackle them together.”

Click here to read more about the WWF Living Planet Report

Click here to read the Nature analysis Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy

Podcast: In the SDGs, where have biodiversity and ecosystem services gone?

Svensk sammanfattning

Stockholm Resilience Centre medverkar till WWF:s nya ”Living Planet Report” och tillhörande analys av vad som krävs för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Living Planet Report 2020 från WWF varnar för fortsatt globala miljöförstöring och presenterar en ny analys av olika framtidsscenarier för människor och natur.

”Living Planet Report visar att mänsklig aktivitet fortsätter att undergräva resiliensen i vår biosfär. Vilda populationer av djur över hela världen har minskat med två tredjedelar i genomsnitt sedan 1970. I en allt varmare värld kommer effekterna av så stora förluster av biologisk mångfald att bli allt allvarligare och mer oförutsägbara”, säger Sarah Cornell, medförfattare till rapporten och forskare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Cornell har även bidragit till en vetenskaplig studie som publiceras samtidigt i tidskriften Nature. Studien kombinerar flera datormodeller för att analysera olika internationella mål för att vända den globala trenden för förlusten av biologisk mångfald fram till 2050.

Studien i Nature är den första i sitt slag som både redogör för de stora osäkerheterna det innebär att göra modeller av framtiden för biologisk mångfald och belyser vilka möjliga vägar som finns för att vända den negativa trenden.

För att vända trenden för biologisk mångfald så att den kan börja återhämta sig 2050 eller tidigare säger forskarna att det krävs åtgärder inom två viktiga områden:

  • Omfattande och omedelbara satsningar på naturvård och restaurering, i kombination med en övergång till markanvändning som bättre balanserar produktions- och bevarandemålen på all förvaltad mark. Utan sådana satsningar kommer nedgången i biologisk mångfald som bäst att sakta ner snarare än att stoppas, och eventuell återhämtning skulle försenas.
  • Omställning av vårt globala livsmedelssystem: mer ambitiösa bevarandeinsatser för den biologiska mångfalden kan komma i konflikt med den framtida livsmedelsförsörjningen, så ytterligare samhällsåtgärder behövs för att hantera det globala trycket på livsmedelssystemet. Åtgärder för att vända utvecklingen för den biologiska mångfalden på land inkluderar minskat matsvinn, förändrad kosthållning för lägre miljöpåverkan, samt ytterligare hållbar intensifiering av jordbruket och en mer hållbar handel.

Länka till Living Planet Report 2020 från WWF

Länka till Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy

Topics: Biodiversity
Published: 2020-09-10

Related info

Click here to read more about the WWF 2020 Living Planet Report

Details of the Nature paper associated with the Living Planet Report :

Leclere D, Obersteiner M, Barrett M, Butchart SHM, Chaudhary A, De Palma A, DeClerck FAJ, Di Marco M, et al. (2020). Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature DOI: 10.1038/s41586-020-2705-y

For more information about the Nature paper, contact co-author Sarah Cornell:

Sarah Cornell's research focuses on global sustainability. She coordinates SRC’s research and international collaborations on Earth resilience.

Share

Latest news