Applying resilience at local and regional level in Sweden

My Sellberg på Stockholm Resilience Centre förklarar hur ”Isberget” går till – en övning för att skapa förståelse om de underliggande orsakerna till ett hållbarhetsproblem.

The project Resilience in practice for Swedish governance tests and develops methods for how resilience thinking can be used in the strategic sustainability work of local and regional governance organizations in Sweden

The broader aim of the project is to build capacity of these organizations to deal with the complex and interconnected sustainability challenges we are facing. The project is carried out together with Albaeco, a research communication organization, and is funded by Formas, the Swedish research council for sustainable development.

The project builds on recent research showing that resilience practice contributes to the integration of different sustainable development goals, the ability to adapt to change through more effective systems of evaluation and learning, and stronger networks of governance actors across multiple levels. However, resilience practice provides no universal recipe. Methods need to be tailored to each context and require substantial resources and process facilitation skills to have an impact.

Five organizations have participated in the project – three municipalities, one region, and one Leader organization (i.e. EU rural development program). During 2019, five civil servants from each organization participated in two workshops to learn about resilience thinking and practice and share their experiences. Between these two occasions, they carried out pilot activities in their own organizations to test some part of what they had learned and share the knowledge with others. The project evaluation shows that the participants generally were content with the project and would recommend other organizations to participate.

In close collaboration with the participants, this project served to further adapt resilience approaches to the context of local and regional strategic planning for sustainable development in Sweden.

Download the report "Resiliens i praktiken – för hållbar samhällsutveckling lokalt och regionalt" Pdf, 1.8 MB.

Download the tool for learning about resilience (in Swedish): ”Kortlek med 7 principer för resiliens” Pdf, 4.4 MB.

Further reading

Applying resilience thinking

Wayfinder - a resilience process guide

Svensk sammanfattning

Resiliens i praktiken för svensk förvaltning är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt om hur resiliens kan användas i samhällsplanering på lokal och regional nivå. Projektet är finansierat av forskningsrådet Formas för att sprida och tillämpa forskningsresultat och drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Albaeco. Fem organisationer med utvecklingsansvar har deltagit i projektet under 2019: Södertälje, Värmdö och Växjö kommun, Region Västmanland och Upplandsbygd lokalt ledd utveckling.

Från april till oktober 2019 samlades upp till fem tjänstepersoner från varje organisation för två workshopar. Däremellan genomförde deltagarna pilotaktiviteter hemma i sina egna verksamheter för att testa använda något av det de lärt sig och sprida kunskapen till fler. Projektet har präglats av ett ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte där pilotaktiviteterna utvecklades i samarbete med projektledarna. Utvärderingen efteråt visar att deltagarna överlag var nöjda med projektet och skulle rekommendera andra organisationer att delta.

Projektets mål är att bidra till kompetensutveckling och till pågående processer och verksamhetsområden i de deltagande organisationerna, samt att utveckla verktyg och tillvägagångssätt för att tillämpa resiliens i samhällsplaneringen på lokal och regional nivå. Det övergripande syftet är att bidra till ett mer integrerat och långsiktigt strategiskt hållbarhetsarbete som är bättre rustat att hantera dagens komplexa samhällsutmaningar.

Resiliensperspektivet innebär ett nytt angreppssätt för att hantera de komplexa hållbarhetsutmaningarna vi står inför. För att skapa en hållbar utveckling i en föränderlig omvärld som är globalt sammankopplad, måste vi kunna hantera olika påfrestningar på längre sikt och samtidigt fortsätta att utvecklas – det vill säga vara resilienta. Projektet bygger på ny forskning som visar att resiliensperspektivet kan bidra till att integrera arbetet med olika hållbarhetsmål, skapa bättre samverkan över olika nivåer och sektorer, samt mer effektiva system för kontinuerlig uppföljning och lärande.

Contact

My Sellberg worked as a postdoctoral researcher at Stockholm Resilience Centre from February 2019 to February 2022. She focused on two main research interests: transformations to sustainable and resilient food systems, and application of resilience thinking in societal and environmental planning at the local and regional level.

Share

News & events